Wewak samaga Gamak - Kaudulla, Mirishena, Polonnaruwa